11Our Staff

Rev. Brady Whitton

Senior Pastor

Contact Info

Phone : (225) 383-4777 ext. 210
Email : bwhitton@firstmethodist.org